Regulamin sklepu internetowego Jack n' Joy


Sklep internetowy pod adresem http://jacknjoy.com prowadzony jest przez Jack n' Joy Jacek Żurański przy ulicy Białogardzkiej 6/97 w Bydgoszczy, numer NIP 9532569449, numer REGON 363902796, rachunek bankowy o numerze 97 1160 2202 0000 0002 8290 4602 (prowadzony przez Bank Millenium) zwanym dalej Administratorem


Niniejszy regulamin określa warunki funkcjonowania i korzystania ze sklepu zwanego dalej Serwisem, prawa i obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Administratora oraz Użytkowników. Każdy Użytkownik może podejmować czynności związane z zakupem dowolnego towaru po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich postanowień regulaminu.

§1 Informacie ogólne

1. Serwis prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę z wyjątkiem przerw technicznych i konserwacyjnych.
2. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.
3. Zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptacja wszystkich jego postanowień są warunkiem świadczenia usług przez Serwis
4. Wszelkie prawa do marek oraz znaków towarowych prezentowanych w Serwisie należą do ich właścicieli i objęte są ochroną wynikającą z przepisów polskiego oraz międzynarodowego prawa.

§2 Zamówienia

1. Zamówienia przyjmowane są poprzez formularz zamówienia umieszczony na stronie Serwisu, Do realizacji zamówienia koniecznie jest podanie adresu dostawy (imię i nazwisko, ulica oraz numer domu i mieszkania, kod pocztowy, miasto) oraz danych kontaktowych (imię i nazwisko, telefon, e-mail).
2. W momencie złożenia zamówienia Klient zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów z Administratorem
3. W przypadku podania nieprawdziwych lub niepełnych danych  - Administrator skontaktuje się z Kupującym w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. W przypadku braku możliwości kontaktu Serwis może odstąpić od umowy sprzedaży.
4. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje po otrzymaniu potwierdzenia pozytywnej autoryzacji z systemu dotpay.pl lub po zaksięgowaniu płatności na koncie Administartora
5. Rozpoczęcie realizacji zamówienia potwierdzane jest przez Serwis drogą mailową .
6. W przypadku braku zamawianego towaru, jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot należności nastąpi niezwłocznie na konto Klienta, z którego płatność została dokonana lub na inne wskazane przez Klienta konto bankowe) W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Administartor skontaktuje się z Klientem, który podejmie decyzje o sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania lub anulowanie całości zamówienia).
§3 Ceny towarów
1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. 
2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian cen i opisów towarów znajdujących się w ofercie Serwisu.
3. Ceny produktów nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki oraz ewentualnych opłat celnych. Wartość zamawianych towarów wraz z kosztami transportu widoczne są w formularzu na stronie internetowej Serwisu przed zakończeniem procesu zamówienia przez Klienta.

§4 Płatności

1. Sposoby płatności w Serwisie:
za pośrednictwem serwisu Dotpay.pl lub
tradycyjnym przelewem bankowym bezpośrednio na konto Serwisu. Nr rachunku: 97 1160 2202 0000 0002 8290 4602
2. Paragony wysyłane są via e-mail (na adres podany podczas rejestracji bądź jednorazowego zakupu w Serwisie) w formie załącznika PDF. W przypadku, gdy Klient chce otrzymać Fakturę VAT - jest  on zobowiązany przesłać za pośrednictwem formularza lub e-mailem właściwe dane firmy wraz z numerem NIP. Faktury również wysyłane są via e-mail w formie załącznika PDF.

§5 Koszty i terminy dostawy

1.  Przesyłki dostarczamy za pośrednictwem firmy kurierskiej
2. Serwis gwarantuje wysyłkę towaru wybranym w formularzu sposobem do 24 godzin od momentu zaksięgowania należności na koncie Administratora. Wyjątkiem są urlopy, o których administrator informuję klienta podczas składania zamówienia w Serwisie lub produkty, które wykonywane są na zamówienie. Informacja o dłuższym terminie dostawy jest podana przy takim produkcie. Informacje o przerwach w działaniu zamieszczane są również na portalach społecznościowych.
3.  Administrator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zamówienia leżących po stronie firmy kurierskiej.
4. Niektóre z przedmiotów wymagają dłuższego czasu realizacji zamówienia, o czym Administrator informuje klienta w ramach Serwisu stosownym opisem na stronie opisowej kupowanego przez Klienta przedmiotu.

§6 Zwroty

1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient może zwrócić towar w ciągu 10 dni od daty jego otrzymania, bez podania przyczyny zwrotu.
2.  Warunkiem dokonania zwrotu jest odesłanie towaru w nienaruszonym stanie. Towar musi być kompletny z dowodem zakupu, posiadać oryginalne opakowanie, nie może nosić żadnych śladów użytkowania. Zwrot należności za odesłany towar dokonywany jest przelewem bankowym na nr rachunku podany przez Klienta w ciągu 7 dni od daty otrzymania zwracanego towaru. W takim przypadku Klient ponosi koszty odesłania towaru, które zostaną potrącone przez Serwis w momencie zwrotu należności.

§7 Reklamacje

1. Przy odbiorze przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie nie zostało naruszone lub uszkodzone. Jeżeli przesyłka nosi ślady naruszenia lub uszkodzenia - należy sporządzić protokół w obecności kuriera lub pracownika poczty. Jest to niezbędne w przypadku dochodzenia roszczeń od przewoźnika.
2. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien skontaktować się mailowo na adres sklep@jacknjoy.com w celu ustalenia sposobu rozpatrzenia reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
3. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towaru zamówionego z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach materiałów, z których został wykonany przedmiot, nie stanowią podstawy do reklamacji towaru.
4. W przypadku uznania reklamacji koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego zostaną zwrócone na podany przez Kupującego nr rachunku bankowego w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§8 Polityka Prywatności

1. Jacek Żurański jako Administrator danych dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z art. 23 ust. 1, pkt 1,3 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych. 
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klienta, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczenia usług świadczonych przez Administratora.
3. Osoby fizyczne nieprowadzące w ramach Serwisu działalności gospodarczej w celu rejestracji, powinny wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: swojego imienia i nazwiska, adresu dostawy zamówienia, adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego, nazwy, pod którą osoba rejestrująca zamierza występować w Serwisie oraz hasła. W przypadku rejestracji osoby fizycznej korzystającej z Serwisu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej w celu rejestracji wymaganymi danymi są: nazwa, pod którą podmiot ten zamierza występować w Serwisie oraz hasła, a także : imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, numer konta bankowego, pełną nazwę (firmy) podmiotu rejestrowanego, numer NIP oraz adres jego siedziby wraz z nazwą kraju. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Podanie powyżej wymienionych danych jest konieczne do zawarcia z Administratorem umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu.
4. Administrator zapewnia Klientom, w szczególności, prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy. Klient ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych Serwisu, w tym celu obowiązany jest wysłać na adres e-mail sklep@jacknjoy.com stosowną wiadomość. Administrator może odmówić usunięcia danych Klienta, jeżeli ten nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora, naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
5. Dane podawane przez Klienta są zbierane i wykorzystywane do realizacji zamówień, celów księgowych, prezentowania aktualnej oferty Serwisu drogą mailową (w przypadku wyrażenia zgody) oraz do kontaktowania się z Klientem w ramach obsługi Serwisu oraz do innych czynności związanych z wykonywaniem umowy sprzedaży w ramach Serwisu.
6. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez Administratora i za zgodą Użytkownika. Administrator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji.